dana1596

157 tekstów – auto­rem jest da­na1596.

TAKA MAŁA…A WYGRAŁA

Każdy so­bie ja­koś radzi
Często swą połowę zdradzi
Z mod­nym, wir­tual­nym światem…
Roz­pat­rzę tu sprawę, zatem

Mając swo­je połowice
In­nych me­tod dziś nie liczę:
Sky­pe, te­lefon czy kamera
Gdy sa­mot­ność im doskwiera

Ja mam żonę… sek­su mało
Z moim mężem się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 marca 2015, 00:49

ŻYWOT POETY

Poeta zaw­sze
w sa­mot­ności zos­ta­nie
łzy i go­rycz
przełknie na śniada­nie

Do obiadu za­siądzie
z głową wie­cznie w chmu­rach
wie­czo­rem z piórem
w zim­nych zam­knie się mu­rach

Al­bo dzień cały
błądzić będzie po łąkach
widząc cud życia
w słońcu złotym i bąkach

A nocą
w gwiaz­dach wygląda wyt­rwa­le
miłości, której mało
której tak brak mu stale 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 marca 2015, 00:50

MOJA POEZJA

Choćbym sto lat pi­sała
choćbym i sto cier­piała
i co naj­mniej ty­le kochała
i tak poetką bym nie zos­tała...

Na­wet, gdy wśród gwiazd biegam
z wiat­rem ran­dki miewam
pośród słowików bym śpiewała
i tak poetką bym nie zos­tała...

Mo­ja poez­ja, kiedy łzy spływają
mo­ja poez­ja, kiedy się śmieję
i wte­dy, gdy us­ta mil­czą
i cza­sem...gdy mam nadzieję 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 marca 2015, 23:00

BRZEG NIEZNANY

W pląta­ninie białych żył
Odziana w poszarzały pył
Mil­cząc za­dajesz pytanie
O świt no­wy…czy nastanie?

W oczy pat­rzysz wciąż z ufnością
Lecz noc ra­ni swą podłością
Kłamiąc do­pie­szczam nadzieję
Którą śmier­ci po­wiew zwieje

Mgła objęła już poranek
Opadły po­wieki kochane
Zat­rzy­mał się dwudzies­ty wiek
Odeszłaś na niez­na­ny brzeg…
02.02.1991 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 marca 2015, 20:58

NIEPEWNOŚĆ

Zwyczaj­ny przy­padek był
góry i słońce, i Ty...
Mój żal w głębi duszy wył
ciążyły sa­mot­ne sny

O nic nie py­tałeś
raz tyl­ko spoj­rzałeś
sza­re Two­je oczy...
Roz­jaśniły mrok no­cy

Czyż te ciche marze­nia
docze­kały się spełnienia
czy sios­tra - brzo­za si­wa
oka­zała się li­tości­wa?

Próśb moich wysłuchała
w górę wiat­rom posłała?
A dziś, czy w swoich słowach
wier­ności mi dochowasz? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 marca 2015, 15:20

NADZIEJA

Nig­dy nie jest za późno
by roz­począć no­wy dzień
po mro­kach bez­kres­nej no­cy
po­zos­ta­wić tyl­ko cień.

Od­rzuć przeszłości cienie
bez­silności tłumionej mro­ki
spójrz śmiało w marze­nia
sta­wiaj w jut­ro pew­ne kro­ki.

Brzas­kiem zno­wu dzień nas­ta­nie
i smut­ne roz­jaśni ob­licze
słońce wzbudzi jas­kra­we śpiewa­nie
nadzieja blas­kiem ok­ra­si życie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2015, 15:08

OBLICZE

Ma­kiem na łące płonąca
kłosem się w po­lu złocąca
szu­mem morza, falą białą
cza­sem górską, zimną skałą

Miłość jak je­sien­na burza
miłość jak upal­na susza
wiosenną trawą zielo­na
mro­zem na szkle szro­niona

Ta­kie ob­licze jest miłości
trochę smutków i ra­dości
lecz gdy moc­na i praw­dzi­wa
z wichrem życia wciąż wygrywa 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 lutego 2015, 21:47

WIOSNA

Chór ptasząt, wiosen­ne śpiewa­nie
nieśmiała zieleń, pąków soczys­tych pęka­nie
barwą kwiecia ma­lowa­na
pro­mieniem ciepła ośmiela­na
słońca złotem ośle­piona
do życia niecier­pli­wie po­budzo­na
ze snu zi­mowe­go oc­knięta
swe dłonie ku niebu
z ziemi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 lutego 2015, 13:43

ŚMIERĆ GODNA

W ob­cym łożu
blichtrem nadzianym
czy w swoim , ciepłym
choć moc­no star­ga­nym

Przy sto­le pełnym
su­tego jadła
czy skrom­nym chle­bie,
mo­ja śmierć przy­siadła?

I słońce da­lekie
in­ny też ko­lor ma 
trel cu­dow­ny ptaków
tak bla­do tam gra...

Na cóż mod­litwy
w pysznym kościele,
star­czy wes­tchnienie
bądź przy mnie Aniele.

God­na śmierć mo­ja
up­ragniona...
Na ko­lanach kocha­nych
dusza zmęczo­na niech skona.  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 lutego 2015, 12:58

STAROŚĆ

Nie umiem pi­sać o sta­rości
nie pot­ra­fię biec jej ścieżka­mi
nie znam ja­du, bólu jej kości
z zaszłymi nie wal­czę la­tami

Jeszcze nie wiem jak sma­kuje
czy to go­rycz, czy marze­nie
i za­pachu jej nie czuję
szczęście to, czy nie - starze­nie?

Ból i ra­dość, go­rycz, żal
było, jest...inaczej nie będzie
wszys­tko wpadło w je­den gar
deszcz i słońce, zi­ma wszędzie  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lutego 2015, 22:11

dana1596

miłość to nie tylko słowo...to obecność...w sercu i duszy

Zeszyty
  • Cytaty – Sa­bishi­sa ya ha­na no ata­ri no asu­naro Oto sa­mot­ność wśród uk­wieco­nych wiśni cyp­rys wy­niosły Bashō (1695)cy­taty wyb­ra­ne i upo­doba­ne

  • Muszelka – Pe­rełki :) 

  • Przy kawie i....:) – roz­mo­wy o miłości i po­lity­ce

  • Przytulam – to co podzi­wiam

  • Romantica – ro­man­tyczne łza­mi pi­sane

  • Smutasy – o życiu i podłości na ziemi, o dra­macie is­tnienia

  • ulubione – W ser­cu niosę

  • Zeszyt 1 – Ku pa­mięci

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dana1596

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 marca 2016, 18:40Cris sko­men­to­wał tek­st NADZIEJA

14 września 2015, 21:26dana1596 sko­men­to­wał tek­st NIE KLECHA

12 lipca 2015, 16:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st TAKA MAŁA…A WYG­RAŁA

12 lipca 2015, 13:38dana1596 sko­men­to­wał tek­st TAKA MAŁA…A WYG­RAŁA

7 lipca 2015, 17:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st TAKA MAŁA…A WYG­RAŁA

7 czerwca 2015, 12:43dana1596 sko­men­to­wał tek­st Cytatowiczki

16 kwietnia 2015, 01:48dana1596 sko­men­to­wał tek­st PRZEBŁYSKI - Pa­mięta­nie IV(dla [...]

16 kwietnia 2015, 01:30dana1596 sko­men­to­wał tek­st statystyczny pol­ski de­bil

16 kwietnia 2015, 01:05dana1596 sko­men­to­wał tek­st PRZEBŁYSKI – Pa­mięta­nie VIII [...]

16 kwietnia 2015, 00:54dana1596 sko­men­to­wał tek­st ***